Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ματάλας Θεόδωρος

Μέλος ΔΣ

Βάσιλας Δημήτριος

Μέλος ΔΣ

Καραγιώργος Λάμπρος