Στόχος της εταιρίας ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρία πιστεύει ότι η υψηλή ποιότητα επιτυγχάνεται με διαρκή προσπάθεια από κάθε εργαζόμενο σε καθημερινή βάση και δεσμεύεται στους ακόλουθους στόχους :

– Την πιστή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης.

Τη βέλτιστη κατανομή εργασίας, αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων μεταξύ του προσωπικού,

Την παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών.

Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων τους.

Τη συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας,

Την επικοινωνία με τους υποκατασκευαστές και προμηθευτές οι οποίοι συνεργάζονται με την Εταιρία μας, για την από κοινού λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας στα έργα

Την παροχή των απαραίτητων πόρων,

Τον κατάλληλο σχεδιασμό των εργασιών,

Την εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων εκτέλεσης των εργασιών

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στην ενίσχυση της φήμης της εταιρίας εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της εταιρίας, μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων, βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας, συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης.

Δημιουργία ιστοσελίδας από DreamWeaVer.GR