Η διασφάλιση της εργασίας και της υγείας για όλους τους συνεργάτες μας είναι αρχή της εταιρίας και θεμελιώδης στόχος. Πρόθεση της εταιρίας είναι να παρέχει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας όλων των εργαζομένων στα εργοτάξια και να τηρεί όλους των απαραίτητους όρους υγιεινής. Η ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προκειμένου να εξασφαλίσει την υγεία και τη ασφάλεια εφαρμόζει μία Πολιτική, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις ακόλουθες αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας:

– Συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

– Παροχή κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους.

– Διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, του κοινού, των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και των Πελατών.

– Διαρκής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αναζήτηση και εφαρμογή νέων μεθόδων ασφαλούς εργασίας.

– Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου των κινδύνων.

Για να πετύχει το σκοπό αυτό, η Εταιρία θέτει σαν πρωταρχικούς στόχους:

– Την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

– Τη λήψη των σωστών μέτρων ασφαλείας.

– Την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή των έργων που εκτελεί.

– Τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στις δραστηριότητές της.

Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης καθώς και στην αντιμετώπιση η εταιρία ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση EN ISO 14001:2004.

Αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα των επιπτώσεων των ατυχημάτων στον άνθρωπο και με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, η εταιρία ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007.

Δημιουργία ιστοσελίδας από DreamWeaVer.GR